1. Forside
 2. /
 3. Privatlivspolitik
 1. Forside
 2. /
 3. Privatlivspolitik
Bomae

Privatlivspolitik og forebyggelse af hvidvask

 Dette website udbydes af:

Bomae ApS
Frederiksberg Allé 6A
1820 Frederiksberg

Telefon: 70 40 03 37
Email: [email protected]

Version 3.0. - Oktober 2023

Hjelm i rød og hvid farver

Ansvarlighed

Hos Bomae er vi dedikerede til at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi prioriterer også sikker og ansvarlig håndtering af vores kunders data. Læs videre for at forstå, hvordan vi i Bomae behandler og opbevarer de data, vi modtager.

Læs mere om:

noter ikon
Persondata
juridisk rådgivning ikon
Hvidvask håndtering

Nuværende og tidligere kunder hos Bomae ApS

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Tomas Maltha Krogh.

Du kan kontakte Tomas Maltha Krogh på e-mail [email protected] (Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.)

Eventuelt: kan du kontakte os ved brev, skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. Tomas Maltha Krogh

Bomae

Vores behandling af personplysninger

Kategorier af personoplysninger
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:

Oplysninger I forbindelse med administration af kundeforhold
Almindelige personoplysninger, herunder

 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Købshistorik
 • Betalingshistorik, betalingsoplysninger samt lønoplysninger og årsopgørelse i forbindelse med kreditvurdering og låneoprettelse
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
 • Oplysninger om dine interesser, som du enten selv har givet os, eller som vi kan aflæse af dine handlinger, fx dine køb og dine besøg på vores hjemmesider
 • Oplysninger om vores eventuelle markedsføringstiltag og dine eventuelle svar eller reaktioner herpå

CPR-nummer
CPR-nummer i forbindelse med kreditvurdering, låneoprettelse og hvidvaskning samt underskrifter på dokumenter

Oplysninger om kunder i forbindelse med helhedsrådgivning til boligkøb
Når vi yder helhedsrådgivning til dig, indsamler og behandler vi, udover ovenstående, følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder

 • Lønoplysninger, lønsedler og årsopgørelse
 • Oplysninger om dine samlevende
 • Samtykker
 • Underskrifter på dokumenter
 • Oplysninger om ønsker og præference til bolig

CPR-nummer
Når vi yder rådgivning til dig vedr. boligkøb, har vi behov for dit CPR-nummer i forbindelse med indhentelse af tilbud fra banken, og eventuelt afgørelse af at optage lån. Endvidere har vi behov for dit CPR-nummer til brug for udfyldelse af købsaftale, og til den juridiske sags proces der medfølger et køb af bolig.

Pas
Når vi yder rådgivning til dig vedr. boligkøb, har vi behov for en kopi af dit pas i forbindelse med indhentelse af tilbud fra banken, og eventuelt afgørelse af at optage lån.

Sygesikringskort
Når vi yder rådgivning til dig vedr. boligkøb, har vi behov for en kopi af dit sygesikringskort i forbindelse med indhentelse af tilbud fra banken, og eventuelt afgørelse af at optage lån.

Bomae

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:
· Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold samt løbende samhandel.
· Yde helhedsrådgivning til boligkøbere, herunder i forbindelse med boligkøb og afsøgning deraf, finansiel rådgivning og den juridiske gennemgang af købet

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Når vi skal indhente tilbud, og eventuelt oprette lån hos banken, er grundlaget for behandling af dit CPR-nummer, pas, sygesikringskort,privatøkonomiske forhold,samtykke, efter reglerne i den danske databeskyttelseslov §11, stk. 2, nr. 2, og § 6, stk. 1, og stk. 3, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.
 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering af tjenestenog betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Bomae´s forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud, samt at yde rådgivning til kunderne og løse de opgaver vi skal bistå med. Herudover vil vi også efterleve markedsføringsloven.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
Bomae

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere i forbindelse med administration af kundeforholdet, og når vi yder helhedsrådgivning i forbindelse med køb af bolig:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Banken i forbindelse med indhentelse af tilbud og eventuelt optagelse af lån
 • Sælgers ejendomsmægler, i forbindelse med købsprocessen
 • Tingslysningsretten, i forbindelse med tinglysning af boligen
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Bomae følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven og rådgiveransvar. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til 10 år plus indeværende år fra forretningsforholdet er ophørt. Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler. Endvidere følger Bomae´s opbevaringsfrister forældelsesfristen i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, i forhold til dokumentationshensyn i forbindelse med ydet rådgivning.

Såfremt man vælger ikke at være kunde hos Bomae vil vores systemer begynde en automatisk sletning af personhenførbare oplysninger, således at Bomae ikke længere opbevarer nogen former for oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

· Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

· Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget.

· Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

· Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

· Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

· Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

· Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

· Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

· Fortrydelsesret
Forbrugere har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret ved aftaler om tjenesteydelser, som er indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Fristen regnes i så fald fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Bomae ApS om din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. Erklæringen skal meddeles skriftligt og sendes til [email protected].

Hvis aftalen fortrydes efter, at Bomae ApS er påbegyndt arbejdet, er Bomae ApS berettiget til at opkræve en rimelig betaling for det udførte arbejde. Når en kunde kontakter Bomae ApS, sker det med henblik på at købe fast ejendom. Da det ikke er i kundens egen interesse at afvente 14 dage førend, Bomae ApS kan påbegynde sit arbejde, og da processen for et boligkøb ofte vil blive forringet ved at vente, er kunden informeret af Bomae ApS i forbindelse med aftaleindgåelsen om, at arbejdet påbegyndes umiddelbart efter aftaleindgåelse, hvilket kunden er indforstået med.

Dine klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookieh...

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookieh....

Hvad cookies bruges til på vores website

Vi anvender Google Analytics, som sætter cookies til at samle statistik om brugen - men ikke om brugerne. Vi sætter en cookie, der fortæller sitet om din browser kan vise javascript eller ej. Vi bruger Siteimprove til at indsamle statistik om brugeradfærd samt overvåge om vores indhold performer efter hensigten, og vi bruger Woopra til at samle statistik om de enkelte brugeres adfærd. Desuden eksperimenterer vi løbende med cookies, der hjælper os til at genkende brugere.

Google Analytics (trafikmåling)

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage...

Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi sådanne informationer.
Såfremt du kontakter os via kontaktformular, opbevare vi dette data i 120 dage. Du har altid mulighed for få dette data slettet ved at kontakte os.

Skabelon til cookie- og privatlivspolitik er udfærdiget af Minecookies.org

Konkurrence - Generelle betingelser og vilkår:

 • Brug af falske personoplysninger resulterer i diskvalifikation
 • Vinderen vil få direkte besked enten via mail eller på det medie man har deltaget i.
 • Konkurrencer på Facebook/Instagram er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook.
 • Vi tilbyder ikke at bytte din præmie til kontanter.
 • Kan ikke kombineres med andre rabatter.
 • Har du vundet en rabat eller en fuld rådgivningsaftale, vil præmien være gældende i 3 måneder. Præmien kan ikke benyttes af eksisterende kunder.
 • Der er en begrænsning på deltagelse i konkurrence på 1 gang pr. person. Hvis man tilmelder sig flere gange, så er det første resultat gældende på deltagelse.

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Underretning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og vores forpligtelser efter hvidvaskloven

Bomae ApS er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”). Loven forpligter Bomae ApS til at indsamle kunders identitetsoplysninger og opbevare dem i ti år.

Kunder skal derfor oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nr. eller CVR-nr.

Dette sker ved oprettelse af en sag og som kunde skal du i relevant omfang vise eller sende dokumentation derfor. Selskaber skal også sende oplysninger om og dokumentation for deres reelle ejerforhold.

Hvis din sag er omfattet af reglerne i hvidvaskloven, er Bomae ApS som din rådgiver forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Hvis Bomae ApS måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne og videregive dine ID oplysninger til Hvidvasksekretariatet. Vi må ikke orientere dig om, at underretning har fundet sted.

Efter reglerne om forebyggelse mod hvidvask har vi som rådgivningsfirma pligt til at indhente og opbevare vores kunders identitetsoplysninger, hvis der indgår en pengetransaktion i din sag. Identitetsoplysninger skal omfatte navn og CPR-nummer eller CVR-nummer, hvis der er tale om en kundevirksomhed.

Medmindre der ikke er risiko for, at identiteten er falsk, har vi også pligt til at kontrollere identitetsoplysningerne på grundlag af en uafhængig pålidelig kilde. Er vores kunde en virksomhed, skal vi desuden kontrollere identiteten på virksomhedens reelle ejere samt indhente oplysninger om og løbende overvåge virksomhedens formål og beskaffenhed for at sikre, at alle ønskede transaktioner er i overensstemmelse dermed.

Generelt skal vi kunne godtgøre over for tilsynsmyndigheden, at vores kendskab til vores kunder er tilstrækkeligt til at vurdere, om der er en risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi skal også kunne dokumentere karakteren af transaktioner, vi har bistået med, over for tilsynsmyndigheden.

Hvis der opstår mistanke om, at en transaktion er knyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme, har vi pligt til omgående at underrette Statsadvokaten for Særlig økonomisk og International Kriminalitet.

Bomae ApS modtager ikke kontante betalinger fra kunder eller andre.

Efter reglerne om forebyggelse af hvidvask samt af hensyn til dokumentation af den rådgivning, der leveres, vil vi opbevare oplysningerne i ti år efter, at kundeforholdet er afsluttet. Vi vil også opbevare dokumentation for alle transaktioner, vi måtte have bistået dig med, i 10 år efter, at kundeforholdet er afsluttet.